Logo

آگهی مزایده عمومی فروش املاک ( مرداد 1400)

شهرداری بردسکن در نظر دارد به استناد مجوز شماره 192 مورخ 1400/4/26 شوارای اسلامی شهر 5 قطعه با کاربری مسکونی و تعداد 3 قطعه با کاربری تجاری از املاک خود را از طریق مزایده عمومی و برابر قیمت گذاری کارشناس دادگستری به فروش برساند

طراحی و کد نویسی : مجید یوسفی