امروز دوشنبه, 01 مرداد 1397 - Mon 07 23 2018

منو

پایش و ارزیابی پرسنل آتش نشانی شهرداری بردسکن توسط کمیته تخصصی پایش استانداری

طی ارزیابی در تاریخ 8/5/96 از ایستگاه و پرسنل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بردسکن انجام گرفت، کارشناسان محترم استانداری وضعیت ایستگاه مذکور را بسیار مطلوب و قابل تبدیل به ایستگاه پایلوت و نمونه ذکر نمودند.

طراحی سایت : وبکــاری