امروز دوشنبه, 01 مرداد 1397 - Mon 07 23 2018

منو

حوزه شهردار

1-      برنامه ريزي واحدهاي حوزه شهردار جهت ايجاد و برقراري نظم و ترتيب و هماهنگي انسجام بين واحدها

2-      انجام امور مربوط به حراست اموال ، ماشين آلات ، تاسيسات شهرداريها طبق دستور العملهاي ابلاغي

3-      رسيدگي و تحقيق درباره پرونده تخلفاتي كه ضمن اجراي  فعاليتهاي فني ، شهري، اداري ، مالي و نظايرآن از طرف كاركنان شهرداري و يا اشخاص ديگر صورت مي گيرد و تعيين و تشخيص نوع تخلف وحدود مسئوليت آن و تهيه گزارش ضمن اظهار نظر صريح براي اتخاذ تصميم از طرف مقامات ذيصلاح

4-      انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي و هنري در جهت ارائه طرحها و برنامه هاي مورد نياز براي توسعه فرهنگي

5-      انجام سايروظايف محوله

طراحی سایت : وبکــاری