امروز شنبه, 30 دی 1396 - Sat 01 20 2018

منو

دبيرخانه

1-      ثبت لوايح وكليه نامه وارده و تنظيم و ارائه آنها جهت طرح درجلسات عمومي شوراي شهر و كميسيونهاي فرعي زير مجموعه آن

2-      توزيع مصوبات وصدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداري و ساير ادارات و سازمانهاي مربوطه

3-      تعيين وتنظيم وقت ملاقات با رياست وساير اعضاء شوراي  اسلامی شهر در دفتر خاص

4-      حفظ و نگهداري اسناد واوراق وصورتجلسات و مصوبات شوراي  اسلامی شهر

5-      انجام دعوت از مقامات و مسئولين مختلف جهت شركت در جلسات شوراي اسلامی  شهر در اجراي مصوبات و دستورالعملهاي شوراي مذكور

6-      پيگيري امور بودجه و هزينه هاي  مربوط به اداره و گردش كار شوراي  اسلامی شهر

طراحی سایت : وبکــاری