امروز دوشنبه, 01 مرداد 1397 - Mon 07 23 2018

منو

آتش نشاني و خدمات ايمني

1-      شركت در عمليات امداد و نجات سوانح و اطفاء حريق  باتوجه به تقسيم كار از طرف مافوق

2-      شركت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فني ، حرفه اي ، اداري و عقيدتي

3-      استفاده از وسايل و تجهيزات استحفاظي و ايمني فردي در محل حادثه و حريق

4-      استفاده از لباس فرم و نصب پلاك سينه ودرجات و علائم منطبق با سمت، توام با نظافت كامل

5-      شركت در ورزش عمومي و دسته جمعي به منظور حفظ قوت بدني و تندرستي لازم براي انجام وظايف

6-      آشنايي كامل با موتورپمپها ، كف سازها  يا پودر پاشها ، مانيتورها و ساير تجهيزات و ابزار

7-      حسن استفاده از تجهيزات و ابزار قطعات و وسايل و ماشين آلات و مراقبت در نگهداري از آن

8-      انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

طراحی سایت : وبکــاری