امروز شنبه, 02 تیر 1397 - Sat 06 23 2018

منو

امور عمراني

1-      نظارت كلي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي جاري شهرداري با طرحهاي عمراني خاص و زير بنايي

2-      مراقبت در تشكيل كمسيونهاي فني و ايمني و ساير كميسيونهاي خاص حوزه تحت نظارت وپيگيري مصوبات و تصميمات متخذه در كمسيونهاي مذكور

3-      نظارت برنگهداري و نوسازي مستحدثات و همچنين انجام تعميرات ساختمانها و مستحدثات و تاسيسات متعلق  به شهرداري

4-      انجام ساير وظايف طبق دستور مافوق  و ساير وظايف مربوط به شغل

طراحی سایت : وبکــاری