امروز جمعه, 23 آذر 1397 - Fri 12 14 2018

منو
1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

امور اداري و مالي

1-      بررسي مكاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداري و تهيه گزارشات لازم پيرامون مسايل مختلف شهرداري جهت مقامات مافوق

2-       نظارت در تامين احتياجات شهرداري از لحاظ وسايل و لوازم اداري و برآورد هزينه آنها با همكاري واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب

3-      بررسي امكانات رفاهي ، ورزشي ، بيمه و بازنشستگي كاركنان

4-      نظارت در تامين ارتباط اداري شهرداري با موسسات و اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي از لحاظ مكاتبات و مراجعات

5-      تهيه گزارشهاي مالي و تفريغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداري

6-      بررسي عملكرد مالي  كليه واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها

7-      انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات وآيين نامه شهرداريها

8-      نظارت در حفظ و نگهداري كليه اموال و داراييهای شهرداري و واحدهاي تابعه و نظارت بر نحوه عملكرد آنها

9-      همكاري درتهيه و تنظيم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفريغ بودجه به آيين نامه مالي شهرداري ها و دستورالعملهاي صادره و ارائه آن به مراجع ذيربط

10-  انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق و ساير وظايف مربوط به شغل

طراحی سایت : وبکــاری